Privacy verklaring RunVision VOF

Privacy verklaring RunVision VOF

RunVision VOF hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. RunVision VOF houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als RunVision VOF zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten.

Persoonsgegevens van klanten worden door RunVision VOF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Vastleggen van gegevens voor een analyse voor het maken van inlegzooltjes, verbeteren looptechniek en behandeling van sportblessures (in de rol van sportmasseur)

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RunVision VOF  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam; Tussenvoegsel; Achternaam; Adres; Postcode; Woonplaats; Telefoonnummer; E-mailadres; Geboortedatum; Geslacht;
 • Aanvullende gegevens over uw klachten ten behoeve van een analyse voor het maken van inlegzooltjes, verbeteren looptechniek en behandeling van sportblessures (in de rol van sportmasseur)

Uw persoonsgegevens worden door RunVision VOF  opgeslagen in het softwarepakket Melissa van WEGA bv, ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor onbepaalde tijd. De gegevens zullen worden vernietigd bij beëindiging van RunVision VOF of wanneer de klant te kennen geeft, dat de gegevens verwijderd moeten worden. Met WEGA bv hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten, omdat de leverancier via de helpdesk (bij storing) inzage moet hebben in het softwareprogramma Melissa.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door RunVision VOF verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De overeengekomen opdracht;

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan RunVision VOF  de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam; Adres; Postcode; Woonplaats; (Zakelijk) Telefoonnummer; (Zakelijk) E-mailadres; Contactpersoon; btw-nummer; KvK nummer; Bankrekeningnummer.

Uw persoonsgegevens worden door RunVision VOF  opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

RunVision VOF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Uitsluitend de eigenaren (2) van RunVision VOF kunnen kennisnemen van uw gegevens en zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We hebben een contract met AVG-security afgesloten voor firewall en virus bescherming
 • Ons softwareprogramma Melissa is beveiligd met een wachtwoord. Het softwareprogramma Melissa is geactualiseerd op basis van de Europese regelgeving. (AVG proof)

Geautomatiseerde besluitvorming

RunVision VOF neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RunVision VOF) tussen zit.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RunVision VOF gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens, welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Verklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

RunVision VO

E. Grotenhuis

Nieuwstraat 20

7151CE Eibergen

administratie@runvision.nl